Col·laboracions

Col·laborem amb entitats que duguin a terme projectes relacionats amb els nostres àmbits d’actuació i que generin impacte en els territoris en què Banc Sabadell té presència i desenvolupa la seva activitat. Reforcem i donem suport a la connexió entre les diferents iniciatives amb la voluntat de crear sinergies i maximitzar la seva contribució a la societat.

Planifiquem les nostres actuacions de forma anual a través de les nostres convocatòries. Les entitats interessades a sol·licitar la nostra col·laboració poden fer-ho mitjançant el següent formulari entre els mesos de setembre-novembre de cada any.

Totes les sol·licituds seran revisades i les que encaixin amb els nostres àmbits i criteris d’actuació es presentaran al Patronat de la Fundació dins el Pla d’Actuació Anual. La seva aprovació serà confirmada a les entitats interessades amb antelació a la data d’inici de l’activitat. En cas de no ser aprovades es comunicarà a l’entitat interessada durant el mes següent a la decisió de Patronat.

Si té un projecte que encaixi amb els nostres Àmbits d'actuació, pot fer-nos arribar més detalls i informació perquè puguem valorar la seva sol·licitud omplint el següent formulari.

La col·laboració de col·laboracions per a l'exercici 2023 està tancada. Les sol·licituds rebudes a partir del 19/11/2022 es consideraran fora de termini i no seran valorades per a la seva inclusió en el pla d'actuació 2023.
Si té un projecte que encaixi amb els nostres àmbits d'actuació, pot fer-nos arribar més detalls i informació perquè puguem valorar la seva sol·licitud omplint el següent formulari.


  Informació de l'entitat
  AssociacióFundacióEntitat Pública

  Si no pertany a cap d'aquestes tres formes jurídiques que indiquem i que ha de seleccionar a continuació, la proposta es denegarà automàticament.

  Codi de nou caràcters sense espais ni guions.

  Responsable de l'entitat

  Persona de contacte

  Descripció de la proposta

  Pot aportar documentació relativa al projecte en cas que ho consideri oportú. Mida màxima de l'arxiu 8MB

  Mida màxima de l'arxiu 8MB

  PrivadasPúblicasOtrasNinguna
  ActivitatPremiBeca

  Només si és activitat

  Només si és activitat

  Només si és premi o beca

  Només si és premi o beca

  Només si és premi o beca

  Només en cas de premis o beques. Adjuntar les de l'any passat en cas que no estiguin redeactades. Mida màxmia del fitxer 8MB

  Les dades facilitades a través d'aquest formulari, són necessaris per a la tramitació i gestió de la seva sol·licitud i de les operacions que es derivin de la mateixa, per la qual cosa la Fundació Banc Sabadell queda autoritzada per al seu tractament i registre en els respectius fitxers sobre la base de l'execució de la sol·licitud. La Fundació Banc Sabadell té el seu domicili social en Plaça Sant Roc, 20, 08201 Sabadell, sent les dades de contacte del delegat de protecció de dades els següents: dataprotectionofficer@bancsabadell.com amb domicili en Av. Oscar Esplà, núm. 37, 03007 Alacant.

  La Fundació Banc Sabadell tractarà aquestes dades mentre resulti necessari i seran conservats durant els terminis previstos en les disposicions normatives aplicables.

  L'Interessat podrà, en els termes establerts en la normativa sobre protecció de dades, exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, i cancel·lació, i a partir de la data d'aplicació del Reglament de la UE 2016/679 (25 de maig de 2018) exercitar també els drets de limitació, supressió i portabilitat i a no ser objecte de decisions automatitzades dirigint-se per escrit a la unitat "Drets PD" de l'Oficina de Protecció de Dades, a través del seu domicili, Av. Óscar Esplà, núm. 37, 03007 - Alacant, a través de la de la següent adreça de correu electrònic: ejercicioderechosprotecdatos@bancsabadell.com, o del sistema a distància que a cada moment tingui establert la Fundació Banc Sabadell.

  En el cas que l'Interessat ho entengui necessari, pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) amb domicili al carrer Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, amb la finalitat de salvaguardar els seus drets.

  Tancar