Convocatòries

El període de recepció de propostes de col·laboració per a l’exercici 2024 està TANCAT. Condicions de la convocatòria.

L’àmbit d’actuació de les propostes de col·laboració presentats s’ha d’emmarcar en els eixos d’actuació, missió i valors de la Fundació Banc Sabadell.

Tots els projectes vinculats a l’àmbit social/assistencial seran derivats a participar en el programa programa B-Value. Queden excloses d’aquesta convocatòria totes aquelles activitats adreçades a un públic en edat escolar i les relacionades amb les pràctiques esportives, per quedar fora dels nostres àmbits d’actuació. Tampoc són objecte d’aquesta convocatòria els projectes les principals activitats dels quals siguin congressos, seminaris, estudis i publicacions.

Per a qualsevol dubte relacionat amb la presentació de projectes poden adreçar-se al correu electrònic fundaciobsprojectes@bancsabadell.com

  Informació de l'entitat
  Forma jurídica
  Si no pertany a cap d'aquestes tres formes jurídiques que indiquem i que ha de seleccionar a continuació, la proposta es denegarà automàticament.
  Responsable de l'entitat
  Persona de contacte
  Descripció de la proposta
  Institucions que col·laboren (altres vies de suport del projecte)
  Tipus de col·laboració
  Términos y condiciones

  Les dades facilitades a través d'aquest formulari, són necessaris per a la tramitació i gestió de la seva sol·licitud i de les operacions que es derivin de la mateixa, per la qual cosa la Fundació Banc Sabadell queda autoritzada per al seu tractament i registre en els respectius fitxers sobre la base de l'execució de la sol·licitud. La Fundació Banc Sabadell té el seu domicili social en Plaça Sant Roc, 20, 08201 Sabadell, sent les dades de contacte del delegat de protecció de dades els següents: dataprotectionofficer@bancsabadell.com amb domicili en Av. Oscar Esplà, núm. 37, 03007 Alacant.

  La Fundació Banc Sabadell tractarà aquestes dades mentre resulti necessari i seran conservats durant els terminis previstos en les disposicions normatives aplicables.

  L'Interessat podrà, en els termes establerts en la normativa sobre protecció de dades, exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, i cancel·lació, i a partir de la data d'aplicació del Reglament de la UE 2016/679 (25 de maig de 2018) exercitar també els drets de limitació, supressió i portabilitat i a no ser objecte de decisions automatitzades dirigint-se per escrit a la unitat "Drets PD" de l'Oficina de Protecció de Dades, a través del seu domicili, Av. Óscar Esplà, núm. 37, 03007 - Alacant, a través de la de la següent adreça de correu electrònic: ejercicioderechosprotecdatos@bancsabadell.com, o del sistema a distància que a cada moment tingui establert la Fundació Banc Sabadell.

  En el cas que l'Interessat ho entengui necessari, pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) amb domicili al carrer Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, amb la finalitat de salvaguardar els seus drets.