La Fundació Banc Sabadell té com a missió promoure les activitats relacionades amb la cultura, el talent jove i la innovació i donar-los suport. Per aquest motiu, col·laborem amb entitats que duen a terme projectes en aquests àmbits i convoquem el Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica, el Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Econòmica i el Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i l’Enginyeria, així com diferents ajudes a la investigació.

A continuació, facilitem més informació sobre els premis, les ajudes a la investigació i els passos que cal fer per presentar un projecte.

Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica

La Fundació Banc Sabadell atorga aquest premi amb l’objectiu de reconèixer l’excel·lència de persones joves amb una important trajectòria en el camp de la recerca biomèdica i les ciències de la salut, que destaquen en la seva especialitat per la seva capacitat d’innovació. El premi està dotat amb 50.000 euros i una obra d’un escultor espanyol contemporani.

Convocatòria: tancada / Bases de la convocatòria

Jurat 2018

Premiats 2018—2006

Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Econòmica

La Fundació Banc Sabadell atorga aquest premi amb l’objectiu de reconèixer el treball dels investigadors espanyols en els camps del coneixement econòmic, empresarial i social, i contribuir a l’anàlisi i la formulació d’alternatives que promoguin el benestar social. El premi està dotat amb 30.000 euros.

Convocatòria: tancada / Bases de la convocatòria

Jurat 2018

Premiats 2018—2002

Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i l'Enginyeria

La Fundació Banc Sabadell atorga aquest premi, en col·laboració amb el BIST (Barcelona Institute of Science and Technology), amb l'objectiu de reconèixer la trajectòria de joves investigadors que destaquen en les seves respectives especialitats en camps com les matemàtiques, la química, la física o l'enginyeria. El premi està dotat amb 50.000 euros.

Convocatòria: tancada / Bases de la convocatòria

Jurat 2018

Premiats 2018—2017

Premi Disseny ANFACO-Fundació Banc Sabadell

La Fundació Banc Sabadell i ANFACO CECOPESCA convoquen aquest premi amb l’objectiu de seleccionar joves dissenyadors per a la creació del cartell commemoratiu dels 115 anys de ANFACO-CECOPESCA sota el lema “CATA LA LATA” i la seva exposició posterior al Museo ANFACO durant l’any 2019. La iniciativa pretén reconèixer i fomentar el talent creatiu dels joves dissenyadors i donar-los l’oportunitat de mostrar el seus treballs. El premi està dotat amb 6.000 euros.

Convocatòria: tancada / Bases de la convocatòria

Ajudes a la investigació

La Fundació Banc Sabadell convoca 15 ajudes per a investigadors de nacionalitat espanyola que estiguin en l’última fase del procés de realització de la tesi doctoral en una universitat o centre científic espanyol. L’àmbit d’aplicació de les ajudes és exclusivament en ciències socials i humanitats. L’ajuda està destinada a finançar treballs d’investigació, estades en universitats o centres científics espanyols o estrangers i altres activitats relacionades amb la realització de la tesi doctoral.

La quantitat de cadascuna de les ajudes és de 6.000 euros, import que pot variar en atenció al pressupost i les circumstàncies de cada proposta.

IMPORTANT: el període de presentació de sol·licituds està obert del 2019.10.04 al 2019.11.04. Una vegada conclòs el procés de selecció dels beneficiaris a les Ajudes a la Investigació la Fundació Banc Sabadell contactarà directament amb els beneficiaris en els propers dies. La no recepció de notificació implica la no selecció del projecte.

Convocatòria: oberta / Bases de la convocatòria

Col·laboracions

Si té un projecte que encaixi amb els nostres àmbits d’actuació, ens en pot fer arribar més detalls i informació perquè puguem valorar la seva sol·licitud omplint aquest formulari. IMPORTANT: el període de recepció de propostes de col·laboració per al 2020 està tancat.


Informació de l'entitat
AssociacióFundacióEntitat Pública

Si no pertany a cap d'aquestes tres formes jurídiques que indiquem i que ha de seleccionar a continuació, la proposta es denegarà automàticament.

Codi de nou caràcters sense espais ni guions.

Responsable de l'entitat

Persona de contacte

Descripció de la proposta

Pot aportar documentació relativa al projecte en cas que ho consideri oportú. Mida màxima de l'arxiu 8MB

Mida màxima de l'arxiu 8MB

PrivadasPúblicasOtrasNinguna
ActivitatPremiBeca

Només si és activitat

Només si és activitat

Només si és premi o beca

Només si és premi o beca

Només si és premi o beca

Només en cas de premis o beques. Adjuntar les de l'any passat en cas que no estiguin redeactades. Mida màxmia del fitxer 8MB

Les dades facilitades a través d'aquest formulari, són necessaris per a la tramitació i gestió de la seva sol·licitud i de les operacions que es derivin de la mateixa, per la qual cosa la Fundació Banc Sabadell queda autoritzada per al seu tractament i registre en els respectius fitxers sobre la base de l'execució de la sol·licitud. La Fundació Banc Sabadell té el seu domicili social en Plaça Sant Roc, 20, 08201 Sabadell, sent les dades de contacte del delegat de protecció de dades els següents: dataprotectionofficer@bancsabadell.com amb domicili en Av. Oscar Esplà, núm. 37, 03007 Alacant.

La Fundació Banc Sabadell tractarà aquestes dades mentre resulti necessari i seran conservats durant els terminis previstos en les disposicions normatives aplicables.

L'Interessat podrà, en els termes establerts en la normativa sobre protecció de dades, exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, i cancel·lació, i a partir de la data d'aplicació del Reglament de la UE 2016/679 (25 de maig de 2018) exercitar també els drets de limitació, supressió i portabilitat i a no ser objecte de decisions automatitzades dirigint-se per escrit a la unitat "Drets PD" de l'Oficina de Protecció de Dades, a través del seu domicili, Av. Óscar Esplà, núm. 37, 03007 - Alacant, a través de la de la següent adreça de correu electrònic: ejercicioderechosprotecdatos@bancsabadell.com, o del sistema a distància que a cada moment tingui establert la Fundació Banc Sabadell.

En el cas que l'Interessat ho entengui necessari, pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) amb domicili al carrer Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, amb la finalitat de salvaguardar els seus drets.

Tancar