Vés al contingut
Avís legal

Informació legal

 

FUNDACIÓ PRIVADA BANC SABADELL, Plaça Sant Roc, 20, 08201 Sabadell, Constituïda en escriptura autoritzada per notari el 17 de novembre de 1994 número 4.963 de protocol. Amb CIF número G-60707791. Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 872 segons resulta de la Resolució de la Conselleria de Justícia en data 03 de març de 1995.

 

Condicions generals

 

Les presents condicions generals regulen l’ús i accés al lloc web o servei d’Internet que la Fundació Privada Banc Sabadell (d’ara endavant “la Fundació”), posa a disposició dels usuaris a través de l’adreça electrònica: https://www.fundacionbancosabadell.com la qual adreça “IP” és: 45.60.40.65

L’ús del lloc web per part de qualsevol usuari comporta l’acceptació plena de les presents condicions i criteris que estan permanentment exposats a la web, sota la versió publicada i vigent en cada moment. A tal efecte es recomana a l’usuari llegir atentament les condicions i instruccions exposades a les pàgines web cada vegada que accedeixi a les mateixes, així com la necessitat de recarregar en cada moment els continguts que es trobin en la memòria cau del propi ordinador de l’usuari amb l’objecte de rebre una informació plenament actualitzada.

Tot això sense perjudici de les condicions específiques que regulen cadascuna de les convocatòries per a col·laboracions, premis o beques la sol·licitud de les quals resulti accessible a través de la pàgina web.

 

Objecte

 

El lloc web té per objecte principal informar sobre les activitats de la Fundació, qui amb l’objecte de complir amb la seva missió, actua en els àmbits de la cultura, les arts, el coneixement científic i tècnic, social i humanístic, el talent i l’acció social com una forma d’ajudar al progrés de la societat.

La Fundació porta a terme els seus objectius a través de programes propis i en col·laboració amb institucions públiques i privades. La Fundació facilita la possibilitat de sol·licitar la col·laboració a aquests programes a través de l’obertura de convocatòries en aquesta pàgina web.

Així mateix, els usuaris podran contactar amb la Fundació i subscriure’s al butlletí de la Fundació completant el formulari de registre habilitat per a això a la pàgina web.

 

Condicions d’utilització per a l’usuari

 

L’usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; i en general, tota conducta que atempti, indueixi o pugui anar contra el respecte a la dignitat humana i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infància.

Així mateix, queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar qualsevol persona o entitat, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts, així com, incomplir qualsevol requisit de connexió.

La Fundació es reserva el dret a excloure l’usuari del servei sense previ avís i a adoptar quantes mesures consideri oportunes en cada moment, a fi d’evitar les conductes i activitats anteriorment indicades.

 

Propietat Intel·lectual o Industrial

 

S’adverteix expressament que tots els elements del lloc web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial. El contingut, codis font, forma, disseny i denominació dels productes, aplicatius, eines, pàgines, marques, noms comercials, logotips, i gràfics, inclòs el copyright, són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència, a favor de la Fundació pel que l’autoria i el dret d’explotació en tots els seus termes i modalitats es troben protegits per les lleis mercantils i penals vigents, la infracció de les quals, al marge de les responsabilitats pecuniàries corresponents, constitueix una activitat il·lícita o delictiva.

Per tot això, l’usuari s’haurà d’abstenir d’efectuar la reproducció, adaptació, combinació, integració en altres aplicacions, arranjaments o qualsevol altra manipulació o transformació, així com qualsevol forma de comunicació pública o distribució, en relació amb tots els continguts accessibles a través de la web, llevat d’autorització expressa de la Fundació. I fins i tot en aquest cas, s’abstindrà d’efectuar-ho a través de procediments diferents dels especificats i previstos a través de la pròpia web per als usuaris, els quals, en cap cas, podran dur a terme cap descàrrega, impressió, còpia, o trasllat del contingut a qualsevol suport, amb alteració o modificació dels continguts facilitats, de tal forma que difereixi, ometi, afegeixi, modifiqui o suposi contradicció en relació amb els missatges o informacions exposades i subministrades a través de la web, en la manera en què aquests es disposen en el sistema i en els registres informàtics del Grup Banc Sabadell.

La Fundació no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap mena sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol dret o propietat relacionats amb la pròpia web, els serveis o els continguts.

Aquells llocs web que estableixin hiperenllaços (“hyperlinks”) amb les pàgines del Grup Banc Sabadell s’hauran d’abstenir de reproduir aquestes pàgines, així com d’associar directament l’enllaç en relació amb qualsevol altra pàgina del Portal diferent de la d’inici (“home page”). Igualment, s’hauran d’abstenir d’utilitzar signe distintiu, nom comercial, rètol, informacions o qualsevol altre contingut propi del Portal, llevat de la indicació que formi part del propi enllaç (“link”). En cap cas, es podrà donar a entendre ni declarar-se que la Fundació autoritza, intervé, assumeix, participa o ha supervisat de cap manera els continguts de la pàgina en la qual figuri l’hiperenllaç, ni tan sols que consenteix la pròpia inclusió d’aquest, llevat d’autorització expressa.

 

Responsabilitat

 

La Fundació no garanteix a l’usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d’informació. La Fundació i qualsevol possible proveïdor de continguts no seran responsables en cas que hi hagi interrupcions del servei, retards, mal funcionament, i en general, qualsevol inconvenient que tingui el seu origen en causes que escapen del control de la Fundació o dels proveïdors, o provingui d’una actuació dolosa o culposa de l’usuari, o força major. La Fundació tampoc garanteix la utilitat, obtenció de resultats o infal·libilitat dels continguts facilitats a través del web, que en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu. Aquesta informació s’ha obtingut de fonts considerades raonablement fiables, però no s’han de pressuposar en tot cas infal·libles, havent de en el seu cas ser contrastats amb altres fonts, anteriorment a adoptar qualsevol estat d’opinió o decisió per part de l’usuari. Quantes opinions, mesures o actuacions de qualsevol tipus siguin adoptades per l’usuari, ho seran pel seu compte i risc exclusius.

La Fundació no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l’usuari dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir l’accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel·lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament d’informació o qualsevol altre contingut, ja sigui en relació amb un usuari concret o en general.

Llevat que s’estableixi expressament el contrari en cada cas, la Fundació no intervé, participa, ni assumeix cap garantia amb relació als serveis o productes oferts per tercers proveïdors accessibles mitjançant hiperenllaços o marcs publicitaris.

La Fundació no assumeix cap responsabilitat pels danys que puguin causar-se en els equips dels usuaris per possibles virus informàtics contrets per l’usuari a causa de la seva navegació pel lloc web o per qualsevol altre derivat de la seva navegació.