Premi Disseny ANFACO-Fundació Banc Sabadell

Premi Disseny ANFACO-Fundació Banc Sabadell

Dades personals del candidat
Dades acadèmiques del candidat

Indiqui els graus o titulacions de què disposi

Documents a adjuntar
Mida màxima del fitxer 2MB
Mida màxima del fitxer 2MB
Mida màxima del fitxer 2MB
Mida màxima del fitxer 10MB, format PDF, mida DIN A4

Termes i condicions

Les dades facilitades a través d'aquest formulari són necessàries per tramitar i gestionar la sol·licitud i les operacions que se'n derivin, de manera que la Fundació Banc Sabadell queda autoritzada per tractar-les i registrar-les en els respectius fitxers prenent com a base l'execució de la sol·licitud. La Fundació Banc Sabadell té el domicili social a plaça Sant Roc, núm. 20, de Sabadell.

El Proponent declara que aquestes dades són veraces i que té l'autorització del Candidat per facilitar a la Fundació Banc Sabadell les seves dades a l'efecte de tramitar i gestionar aquesta sol·licitud.

La Fundació Banc Sabadell tractarà aquestes dades mentre sigui necessari, les quals seran conservades durant els terminis previstos en les disposicions normatives aplicables.

El Candidat pot, en els termes que estableix la normativa sobre protecció de dades, revocar en qualsevol moment l'autorització concedida, així com exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, i, a partir de la data d'aplicació del Reglament de la UE 2016/679 (25 de maig de 2018), exercir també els drets de limitació, supressió i portabilitat, com també de no ser objecte de decisions automatitzades, adreçant-se per escrit a la unitat “Drets PD” de l'Oficina de Protecció de Dades, mitjançant el domicili Fundació Banc Sabadell, Plaça Sant Roc, 20, 08201, Sabadell, o mitjançant l'adreça de correu electrònic següent: fundaciobs@bancsabadell.com, o del sistema a distància que en cada moment tingui establert la Fundació Banc Sabadell.

En cas que el Candidat ho consideri necessari, es pot adreçar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), amb domicili al carrer Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, per tal de salvaguardar els seus drets.

Tancar